Porovnat (0)
Vše o nákupu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU KOLA ČÍHAL

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. VYMEZENÍ POJMŮ

3. INFORMACE O ZBOŽÍ V E-SHOPU

4. REGISTRACE

5. KUPNÍ SMLOUVA

6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8. PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

10. NÁKUP NA SPLÁTKY

11. OBCHODNÍ SDĚLENÍ, COOKIES, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. EET - ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PŘÍLOHA 1: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘÍLOHA 2: JAK NAKUPOVAT

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní na nákup v internetovém obchodě na adrese www.kolacihal.cz, provozovaném panem Stanislavem Číhalem, se sídlem ve Starém Městě, Trávník 2072, 686 03 Staré Město, IČ: 67552528, ŽL vydaný v Uh. Hradišti č.j.: ZIV/U8014/2006/Jun, ev. č.: 371101-12571, upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím uvedeného internetového obchodu; a jsou ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. Kupující má tyto VOP a znění kupní smlouvy k dispozici v průběhu celého nákupu, před i po uzavření smlouvy, a to na stránkách e-shopu v textové podobě způsobem, který umožňuje jak jejich tisk, tak uložení způsobem umožňující trvalou archivaci.

1.3. Odesláním objednávky dává kupující najevo, že se s VOP seznámil, především s právy a povinnostmi z nich vyplývající, a že s nimi souhlasí.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Prodávající je pan Stanislav Číhal, se sídlem ve Starém Městě, Trávník 2072, 686 03 Staré Město, IČO: 67552528, ŽL vydaný v Uh. Hradišti č.j.: ZIV/U8014/2006/Jun, ev. č.: 371101-12571 (dále jen „prodávající“).

2.2. Kupující je osoba, která uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu (dále jen „kupující“).

2.3. Kupní smlouva je smlouva o koupi zboží, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím e-shopu (dále jen „kupní smlouva“ nebo také „smlouva“).

2.4. E-shop je internetový obchod na adrese www.kolacihal.cz, který provozuje prodávající (dále jen „e-shop“).

2.5. Zbožím se rozumí věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu (dále jen „zboží“).

2.6. Spotřebitel je kupující, který je spotřebitelem v souladu s právním řádem ČR.

2.7. Nákupní košík je ta část e-shopu, ve které je kupujícímu umožněna zejména rekapitulace nákupu, rekapitulace zákonem požadovaných informací a odeslání objednávky (dále jen „nákupní košík“ nebo jen „košík“).

3. INFORMACE O ZBOŽÍ V E-SHOPU

3.1. Prezentace zboží na stránkách e-shopu je pouze ilustrativního charakteru a není nabídkou k uzavření smlouvy; ust. § 1732 odst. 2 obč. zák. se nepoužije.

3.2. Na stránkách e-shopu je uvedeno zboží včetně veškerých potřebných informací, zejména jeho označení, parametrů, ceny, dostupnosti apod.

3.3. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků (daň z přidané hodnoty, obvykle 21 %). Do ceny zboží nejsou započítány náklady spojené s platbami za zboží, které jsou závislé na poskytovateli platebních služeb; a náklady na dopravu, které jsou závislé na způsobu dodání.

3.4. U každého zboží je uvedena doba dodání. Zboží označené jako „skladem“ má prodávající fyzicky na skladě a je připraven k jejich expedici či osobnímu odběru nejpozději následující pracovní den od přijetí objednávky (pokud objednávka obsahuje pouze zboží takto označeno). Zboží označené jako „U dodavatele (3–5 dnů)“ je dostupné u dodavatele prodávajícího a prodávající je schopen je dodat kupujícímu zpravidla do 5 pracovních dnů. Zboží označené jako „na dotaz“ nemá prodávající ani jeho dodavatel v daném okamžiku skladem a doba dodání je závislá na termínu dalšího naskladnění (v případě výprodeje, dlouhodobé nedostupnosti zboží nebo jiných komplikací u zboží je možné, že toto zboží nebude možné dodat vůbec - o tomto v případě objenání takového zboží, prodávající kupujícího co nejdříve informuje).

4. REGISTRACE

4.1. Kupující se může v e-shopu registrovat, čímž získá uživatelský účet a při dalších objednávkách tak nebude muset znovu zadávat údaje poskytnuté při registraci. Registrace není uzavřením rámcové nebo obdobné smlouvy a při každém nákupu se tak použijí obchodní podmínky platné v okamžiku nákupu.

4.2. Uživatelský účet kupujícího je chráněn jím zvoleným heslem. Toto heslo je kupující povinen chránit proti zneužití a nesdělovat jej ve svém vlastním zájmu třetím osobám.

4.3. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.4. Osobní údaje je kupující povinen při jejich změně před dalším nákupem aktualizovat. Údaje v účtu kupujícího jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.

4.5. Pokud má kupující ke svému účtu připojenou na základě přiřazení prodávajícím věrnostní slevu, pak se veškeré ceny v e-shopu automaticky přepočítají (sníží) při přihlášení k účtu. Pro uplatnění věrnostních slev navázaných na uživatelský účet musí kupující učinit nákup právě prostřednictvím tohoto účtu.

4.6. Pokud má kupující ke svému účtu připojenou věrnostní slevu, je tato sleva nepřenositelná a vztahuje se výhradně k jeho osobě. Pokud prodávající nabyde oprávněné podezření ze zneužívání účtu s věrnostní slevou (např. časté objednávky na rozdílné dodací adresy), má právo tuto slevu kupujícímu odebrat.

4.7. Pokud uživatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, může tento účet prodávající zrušit.

4.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet je pravidelně zálohován, ale přesto může zásahem vyšší moci dojít k jeho ztrátě. Kupující bere také na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě (např. z důvodu noční údržby apod.).

4.9. Kupující má právo na zrušení svého účtu, o které musí prodávajícího požádat prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

4.10. Prodávající má právo na zrušení uživatelského účtu kupujícího, a to zejména v případech zdvojených účtů založených na shodné osobní údaje.

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka, kterou kupující zašle prodávajícímu.

5.2. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu objednávku odeslanou prostřednictvím e-shopu.

5.3. Kdykoliv před odesláním objednávky může kupující kontrolovat, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, zejména údaje týkající se kupujícího nebo jeho nákupu.

5.4. Uzavření smlouvy a její obsah potvrdí prodávající kupujícímu na e-mail uvedený kupujícím v objednávce.

5.5. Pokud dojde ke zjevnému omylu nebo chybě v informacích týkajících se zboží, zejména v případě zjevně nízké ceny, doby dodání, nebo množství, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, nebo dodat zboží za podmínek v místě a čase obvyklých, to znamená zejména za obvyklou cenu a v obvyklém množství.

5.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou použitím komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na internetové připojení, telefonní hovory) hradí kupující, a řídí se sazbami poskytovatelů anebo provozovatelů použitých komunikačních prostředků.

5.7. Nepřevezme-li si kupující zboží, které si objednal, a toto zboží se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů požadovat po kupujícím, nebo je započíst na kupní cenu.

6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

6.1. Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je kupující povinen oznámit buď e-mailem nebo telefonicky. V případě, že kupující zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude mu účtován žádný poplatek.

6.2. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je kupující povinen při jejím zrušení uhradit náklady spojené se zabalením zásilky, a to ve výši 50 Kč. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je kupující povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním, konkrétně balné ve výši 50 Kč plus dopravné ve standardní výši v závislosti na zvoleném druhu dopravy.

6.3. Zaplatil-li kupující již za zboží a dojde k platnému zrušení objednávky, vrátí mu prodávající kupní cenu do 15 pracovních dnů na účet, který kupující za tímto účelem uvede. Pokud kupující stornuje objednávku, nese náklady na vrácení kupní ceny, především poplatky poskytovatelů platebních služeb. Zrušit nelze objednávku týkající se zboží, které prodávající nemá běžně skladem a objednal jej pouze na základě požadavku kupujícího. V případě zrušení objednávky, je prodávající oprávněn požadovat vzniklé náklady po kupujícím a započíst je na kupní cenu.

6.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku za předpokladu, že zboží, které nemá skladem, nebude možné dodat z důvodu jeho nedostupnosti u dodavatele. O stornování objednávky bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a kupní cenu, kterou kupující za objednané zboží uhradil, odešle prodávající do 15 pracovních dnů od zrušení objednávky zpět způsobem, jakým bylo zboží zaplaceno, nebo takovým, na kterém se s kupujícím dohodne.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud vyhodnotí riziko, že může být podvodná. Podvodná objednávka může být posuzována zejména podle výše ceny objednávky, počtu objednávek učiněných v krátkých časových úsecích, stejným kupujícím, ze stejných IP adres apod.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Kupující, který je spotřebitelem a s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

7.2. Kupující musí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy prokazatelně oznámit a nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží takové oznámení odeslat na adresu prodávajícího.

7.3. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový formulář uvedený v tomto odkazu, a který je dostupný v e-shopu. Obdržení sdělení o odstoupení od kupní smlouvy Vám obratem potvrdíme.

7.4. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení prodávajícímu.

7.5. Ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí kupující také předat nebo odeslat zboží, které od prodávajícího obdržel a kterého se odstoupení týká. 

7.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží, které od něj obdržel, včetně původních nákladů na dodání zboží kupujícímu. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení, pokud kupující vrátí zboží prodávajícímu, nebo prokáže, že ho odeslal na adresu prodávajícího. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu formou, jakou peněžní prostředky od kupujícího přijal, případně jinou formou, na které se prodávající s kupujícím dohodnou; a to včetně původních nákladů na dodání zboží kupujícímu.

7.7. Pokud kupující vrátí po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, tedy s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Výši snížení hodnoty je s náležitou odbornou péčí oprávněn posoudit prodávající.

7.8. V případě odstoupení od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, jakož i náklady, jestliže zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Odhadované náklady spojené s navrácením zboží jsou ve výši nákladů, které měl kupující v souvislosti s dodáním zboží.

7.9. Kupující v určitých případech nemůže odstoupit od smlouvy, např. pokud se jedná o rychle se kazící zboží, nebo takové, které je znehodnoceno už pouhým otevřením obalu. Od smlouvy nemůže kupující odstoupit, zejména jedná-li se o smlouvu:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodávce knih, novin, periodik nebo časopisů,
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. V nákupním košíku, v části „doprava a platba“ si kupující může zvolit druh dopravy a zároveň také způsob, kterým chce zboží zaplatit. V závislosti na druhu dopravy a způsobu platby jsou náklady a na dopravu a doba dopravy následující:

- Česká pošta                      109 Kč, doba dopravy obvykle 1 pracovní den od expedice
- Osobní odběr                   zdarma, doba přípravy zboží obvykle 1 pracovní den od přijetí objednávky
- GLS                                     109 Kč, doba dopravy obvykle 1 pracovní den od expedice
- Toptrans (pouze pro jízdní kola)    zdarma, doba dopravy obvykle 1 pracovní den od expedice

8.2. Není-li uvedeno jinak, platí uvedené náklady na dopravu v bodě 8.1 pouze pro dodání zboží v ČR. Mimo ČR prodávající zasílá zboží pouze na základě individuální dohody s kupujícím a po zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží.

8.3. Při nákupu nad 2 500 Kč je u zboží doprava zdarma, výjimkou jsou pouze objednávky mimo ČR a individuální rozvoz jízdních kol, na jehož výši se prodávající s kupujícím dohodne ještě před zabalením a odesláním objednávky.

8.4. Pokud kupující zvolí u objednávky, která obsahuje jízdní kolo, jiný způsob dopravy než „“osobní odběr na prodejně“, zasílá prodávající takové zboží výhradně přepravní službou Toptrans. Výjimkou jsou dětská kola, která prodávající naopak neposílá pouze přepravní službou Toptrans. Výjimkou jsou také jízdní kola značky Scott, která kvůli plošnému zákazu zasílání přepravními službami prodávající nabízí pouze k osobnímu odběru nebo po dohodě s kupujícím individuálně rozváží.

8.5. Platby za zboží prodávající přijímá pouze v měně, která je uvedena u zboží v e-shopu, tj. v českých korunách (Kč/CZK).

8.6. Dobou dodání je doba, po jejímž uplynutí prodávající předává zboží dopravci, nebo je připravené k osobnímu převzetí (osobní odběr) v místě určenému pro osobní odběr (dále též jako „doba dodání“).

8.7. Doba dodání je u zboží označeného v e-shopu jako „sklademu nás“ obvykle 1-2 pracovní dny, u zboží označeného jako „u dodavatele 3–5 dnů“ obvykle 3 až 5 pracovních dnů. Doba dodání počíná následující pracovní den po dni, ve kterém vznikne kupní smlouva, nebo dnem, ve kterém je kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího, pokud za způsob platby kupující zvolí převod na účet nebo je kupní cena objednávaného zboží vyšší než 50000 Kč.

8.8. U zboží označeného jako „na dotaz“ nelze dobu dodání ani dodání samotné nijak garantovat, prodávající ale vždy kupujícího o její pravděpodobné délce či případné nedostupnosti informuje.

8.9. Pokud je veškeré zboží v objednávce označeno jako „skladem u nás“, je zboží připraveno k expedici nebo osobnímu převzetí následující pracovní den po odeslání objednávky. 

8.10. V případě, že cena objednávaného zboží přesáhne částku 50000 Kč a kupující nezvolil osobní odběr zboží, je kupující povinen zaplatit kupní cenu prodávajícímu předem a prodávající připraví zboží k dodání nejdříve následující pracovní den po dni, ve kterém obdrží kupní cenu. 

8.11. V případě, že kupující zvolil osobní odběr zboží, jehož cena přesáhne částku 50000 Kč, ale všechno zboží z objednávky prodávající nemá v daném momentě skladem, je kupující povinen zaplatit kupní cenu prodávajícímu předem a prodávající připraví zboží k dodání nejdříve následující pracovní den po dni, ve kterém obdrží kupní cenu.

8.12. Zvolí-li kupující jako druh dodání „osobní odběr“, může si zboží převzít na adrese: nám. Hrdinů 264, 686 03 Staré Město, v pracovní dny od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 či v sobotu v čase od 8.00 do 11.00POZOR: Zboží není na prodejně, ale v externím skladu, takže se na prodejnu musí převézt.

8.13 Zvolí-li kupující jako druh dodání „osobní odběr“, je povinen vyzvednout si zboží na výdejním místě do 5 dnů od doručení e-mailové a SMS výzvy k odběru zboží. Pokud tak neučiní a nedohodne se s prodávajícím jinak, je prodávající oprávněn celou objednávku zrušit.

8.14. Pokud si kupující objedná zboží, které dodavatel prodávajícího vyprodal, bude prodávající kupujícího okamžitě informovat; v takovém případě si prodávající vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty v závislosti na dostupnosti zboží.

8.15. Prodávající ke zboží přiloží daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

8.16 Další podrobnosti i platbě a dopravě najdete v tomto odkazu.

9. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, za to, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy:

- má vlastnosti a hodí se k účelu tak, tak je uvedeno v e-shopu;
- je dodáno ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti;
- vyhovuje právním předpisům.

9.2. V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

9.3. Zjistí-li kupující při převzetí, že zásilka je evidentně nekompletní nebo poškozená, sepíše o takové skutečnosti protokol s dopravcem a zboží není povinen převzít.

9.4. Má-li zboží vadu a tato se projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.5. Má-li nové zboží vady, může jej kupující reklamovat do 24 měsíců od převzetí. Pokud se jedná o použité spotřební zboží, je lhůta podle předchozí věty 12 měsíců. Pokud je zboží zužitkovatelné a má vyznačenou dobu trvanlivosti, nebo dobu, po kterou lze použít, může jej kupující reklamovat po tuto vyznačenou dobu. Pokud je u zboží v e-shopu uvedena delší záruční doba, použije se tato uvedená doba.

9.6. Lhůta pro reklamaci se neuplatní na vady, pro které je zboží zlevněno, vady způsobené běžným opotřebením, u zboží použitého na vady odpovídající běžné míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.7. Pokud je reklamace kupujícího oprávněná, má právo na:

- odstranění vady v případech, kdy je to možné;
- nelze-li vada odstranit nebo se vyskytuje opakovaně, má právo na dodání nového zboží; a
- v případech kdy není dodání nového zboží možné, nebo na tom kupující netrvá, může požadovat přiměřenou slevu.

V případech kdy vada nelze odstranit a není to neúměrné, nebo se vada vyskytuje opakovaně, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

9.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vad podle předchozího článku si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.9. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

9.10. Doba reklamačního řízení nesmí přesáhnout dobu 30 dní.

9.11. Záruční lhůta se po vyřízení reklamace prodlužuje o dobu reklamačního řízení.

9.12. Vyskytne-li se vada opakovaně i po opravě zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy i v případě, kdy jsou výměna zboží nebo odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vad neúměrné.

9.13. Při reklamaci zboží kupující zboží zabalí tak, aby bylo chráněno proti poškození, a zašle jej na adresu místa určeného pro osobní odběr, nebo ho tam po telefonické či e-mailové domluvě doručí osobně.

9.14. Kupující je povinen dodat reklamované zboží, zejména určené k oblékání (oděv, obuv), vysušené a zbavené nečistot.

10. NÁKUP NA SPLÁTKY

10.1. Výhody nákupu na splátky:

- již od 5 000 Kč
- splátky se řídí Vašimi potřebami
- jednoduché a rychlé vyřízení
- výhodné pojištění proti nečekaným situacím

10.2. Postup nákupu na splátky:

1) Vložte zboží do nákupního košíku.

2) Vyplňte všechny požadované údaje pro objednávku. Způsob platby zvolte „Na splátky – Cetelem".

3) Po odeslání objednávky budete přesměrováni na stránku s formulářem k žádosti o úvěr (splátky). Celý postup jsme pro Vás podrobně popsali na tomto odkazu v části "Nákup na splátky". Jsou tam také popsány i všechny nabízené typy úvěrů. Všechny údaje ve formuláři zadáváte přímo na stránkách BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem) a jsou považovány za přísně důvěrné.

5) Okamžitě po vyplnění a odeslání žádosti o poskytnutí úvěru se Vám zobrazí předběžné vyjádření k Vaší žádosti od společnosti Cetelem.

6) Pokud byla Vaše žádost předběžně schválena, vytiskněte si smluvní dokumentaci. Podepište příslušné dokumenty dle uvedených instrukcí a s kopiemi všech požadovaných dokladů je zašlete poštou na adresu: Úvěrové oddělení, BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Špálova 14, Ostrava 702 00 – Přívoz.

7) Jakmile bude vše vyřízeno, odešleme Vaše zboží. O expedici Vaší zásilky Vás budeme informovat.

10.3. Obecné podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady:

- svéprávnost
- zajištěný pravidelný a trvalý zdroj příjmů
- žadatel není ve zkušební době ani ve výpovědní lhůtě

10.4. Podmínky pro získání úvěru do 80 000 Kč (včetně):

- Kopie platného dokladu totožnosti.
- Kopie druhého podpůrného dokladu: pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P nebo rodný list.
- Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

10.5. Podmínky pro získání úvěru nad 80 000 Kč:

- Kopie platného dokladu totožnosti.
- Kopie druhého podpůrného dokladu: pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P nebo rodný list.
- Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.
- Doklad pro ověření adresy bydliště (žadatel dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu): doklad o zaplacení SIPO, faktura za plyn či elektřinu, vyúčtování telekomunikačních poplatků, výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí (doklad nesmí být starší než dva měsíce).
- Doklad pro ověření příjmu:
  Osoba výdělečně činná: potvrzení o výši příjmu, poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem).
  Důchodce: potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu, poslední výpis z účtu nebo poslední složenka prokazující pobírání důchodu (doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

10.6. Pojištění schopnosti splácet:

- Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a Vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy Vám společnost Cetelem nabízí výhodné pojištění.

- Výhody sjednaného pojištění:

a) jistota v nepříznivých životních situacích
b) pojištění pro případ ztráty zaměstnání
c) bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů
d) minimálně 3 pojištění za cenu jednoho
e) součást měsíční splátky úvěru

- Pojištění si sjednáte společně s žádostí o úvěr. Částka k úhradě pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

- Typy pojištění:

a) Soubor MASTER

- Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí. Úhrada za pojištění je 4,99 % z měsíční splátky úvěru.

*Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik dle jeho aktuálního zaměstnaneckého statutu

b) Soubor MASTER PLUS

- Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí + Pojištění krádeže a Home Assistance. Úhrada za pojištění je 4,99 % z měsíční splátky úvěru + 49 Kč každý měsíc po dobu splácení úvěru.

*Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik dle jeho aktuálního zaměstnaneckého statutu

10.7. Prodávající zprostředkovává úvěry pro BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem), je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele.

10.8. Podrobný postup nákupu na splátky jsme pro Vás popsali na tomto odkazu v části "Nákup na splátky"

11. OBCHODNÍ SDĚLENÍ, COOKIES, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. V průběhu používání e-shopu a s ním spojených služeb, nejčastěji při objednávání zboží, může kupující dát najevo (nejčastěji zaškrtnutým políčkem pro odběr obchodních sdělení v rámci objednávky) zájem o zasílání obchodních informací a sdělení. Kupující může svůj souhlas se zasíláním obchodních informací a sdělení kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který pro takové účely každý e-mail s obchodním sdělením obsahuje.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. „cookies“ na pevném disku jeho počítače. Cookies jsou malé datové soubory, které zejména usnadňují prohlížení webových stránek, rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu a obsahují informace o chování uživatelů. Pokud kupující nesouhlasí s používáním cookies, má možnost jejich používání zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

11.3. O tom, jak chráníme vaše údaje, se více dozvíte v části „Ochrana osobních údajů“.

12. EET - ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

12.1. Dle zákona o evidenci tržeb § 25 uvádíme k hotovostním a jiným platbám spadajícím do evidence tržeb toto prohlášení: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Prodávající nezaručuje nepřetržitý provoz e-shopu a vyhrazuje si právo, kdykoliv jeho provoz ukončit.

13.2. Pokud kupující není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení VOP v částech č. 7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a č. 9 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE.

13.3. Odpověď strany kupní smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

13.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku. Nedílnou součástí kupní smlouvy a VOP jsou přílohy „Pokyny kupujícím“, „Reklamační řád“ a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

13.5. Pokud kupující není spokojen s prodávajícím, může se obrátit na Českou obchodní inspekci. Prodávající není vázán žádným kodexem profesních nebo jiných organizací ani takových organizací není členem.

13.6. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Jednotlivé smlouvy prodávající po uzavření archivuje; a to ve formě elektronické. Takto archivované smlouvy jsou přístupné pouze prodávajícímu a nejsou přístupné veřejně.

13.7. Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem; a pro řešení sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím na základě kupní smlouvy je příslušný soud v ČR.

13.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

PŘÍLOHA 1: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Stanislav Číhal, IČ 67552528 se sídlem Trávník 2072, 686 03 Staré Město (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Kola Číhal, nám. Hrdinů 264, 686 03 Staré Město
 • email: ahoj@kolacihal.cz
 • telefon: +420 737 030 010

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující účetnictví.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (newsletterová služba Mailchimp).

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména složitá hesla, antivirové a antimalwarové programy nebo mechanicky chráněné prostory. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené a prověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

PŘÍLOHA 2: JAK NAKUPOVAT

Nakupování v e-shopu KOLA ČÍHAL (www.kolacihal.cz) je snadné a intuitivní. V e-shopu se orientujete podle jednotlivých kategorií nebo druhů zboží. V průběhu celého nákupu máte vždy k dispozici nákupní košík, přihlášení k uživatelskému účtu, vyhledávání a informace, které jsou pro Vás v souvislosti s nakupováním přes internet důležité.

Nákupní košík, přihlášení k účtu a vyhledávač naleznete v e-shopu vždy v pravém horním rohu. Kategorie prezentovaného zboží jsou na horní vodorovné liště a veškeré další nezbytné informace (např. obchodní podmínky, informace k vašemu právu odstoupit od smlouvy, naše kontaktní údaje nebo možnosti dopravy a platby či reklamační řád) naleznete v odkazech dole na každé stránce nebo vpravo nahoře po najetí kurzorem na logo „Číhal“.

Připravili jsme pro Vás také speciální sekci „Cyklomagazín“, kterou najdete buď dole na každé stránce nebo po najetí na levé horní logo „Číhal“. Tato sekce obsahuje praktické články, které Vám pomohou s výběrem zboží, servisem i provozem. Můžete si také prohlédnout naši videosekci „Číhal Cyklo TV“, ve které naleznete zajímavá videa nejen o produktech, které nabízíme.

Nakupování

I přes to, že nakupování v e-shopu jsme se snažili co nejvíce zjednodušit, rádi bychom vám nastínili základní kroky.

E-shop si můžete nezávazně prohlížet, abyste se zorientovali a zjistili, kde najdete zboží, které Vás zajímá, případně se dozvěděli všechny ostatní důležité informace. Hledáte-li něco konkrétního, můžete využít funkci „vyhledávání“.

Jakmile vás nějaké zboží zaujme a chcete si ho koupit, zvolte v pravém boxu počet kusů a klikněte na tlačítko „Vložit do košíku“. Po kliknutí na toto tlačítko můžete buď přejít do nákupního košíku, nebo pokračovat v nákupu a přidávat do košíku další zboží.

Kdykoliv během nákupu můžete kliknutím na tlačítko „košík“ kontrolovat obsah nákupního košíku a libovolně odebírat či přidávat zboží, měnit varianty či počty kusů.

Krok 1: Nákupní košík

Pokud jste se rozhodli koupit vybrané zboží, přejděte do nákupního košíku, zkontrolujte, zda jste správně vybrali variantu zboží a zvolili počet kusů, a pokračujte kliknutím na tlačítko „Objednat“. Pokud máte k dispozici slevový či dárkový kód, musíte jej vložit do příslušného pole ještě před kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Krok 2: Doprava a platba

V dalším kroku budete vyzvání k výběru způsobu dopravy a způsobu platby. Zvolte pro obě jednu z nabízených možností a pokračujte prostřednictvím tlačítka „Pokračovat“.

Krok 3: Dodací údaje

Ve třetím kroku si můžete zvolit, jestli jste nový zákazník, nebo u nás už máte uživatelský účet.

Pokud jste nový zákazník, pečlivě vyplňte svoje osobní a fakturační údaje (povinné jsou označeny hvězdičkou). Ve spodní části si můžete kliknutím do pole „Žádám o doručení na jinou adresu“ zvolit, že chcete zboží poslat na odlišnou adresu od té fakturační. Stejně tak můžete zakřížkovat i možnost „Přeji si založit nový účet“, kdy Vám spolu s první objednávkou vytvoříme i uživatelský účet (pokud budete mít následně v budoucnu ke svému účtu přidělenu nějakou věrnostní slevu, je vždy důležité se k účtu přihlásit ještě před samotným výběrem zboží, protože se Vám po přihlášení automaticky přepočítají veškeré ceny dle Vaší slevy).

Jakmile máte vše vyplněno, přejděte k poslednímu bodu kliknutím na tlačítko „Potvrdit údaje“.

Krok 4: Souhrn

Souhrn objednávky Vám slouží především jako přehledný nástroj pro kontrolu a rekapitulaci Vašeho nákupu, abyste se mohli ujistit, kolik celkem za zboží zaplatíte včetně ceny poštovného, že jste správně zvolili především zboží a počet jeho kusů, způsob dopravy a platby, zadali potřebné údaje, nebo si případně mohli nákup ještě rozmyslet. V tuto chvíli jsou Vám stále k dispozici všechny části e-shopu a všechny informace podstatné k nákupu a máte možnost opravit veškerá zadaná data.

Pokud nemáte žádné výhrady a chcete koupit vybrané zboží, objednejte jej tak, že kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku". V tento okamžik dochází k odeslání objednávky, kterou Vám bez průtahů potvrdíme e-mailem, ve kterém Vám také zašleme rekapitulaci Vaší objednávky.

Pokud Vám nedojde potvrzení objednávky, znamená to, že k nám objednávka buď vůbec nepřišla, nebo se vyskytl jiný technický problém a je pravděpodobné, že takto nepotvrzená objednávka nebude zpracována. V takovém případě nás prosím kontaktujte a vzniklou situaci společně co nejdříve napravíme.

Spolu se zbožím Vám odešleme také daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

Obchodní podmínky a znění kupní smlouvy jsou Vám k dispozici před, v průběhu i po uzavření smlouvy, a to na stránkách e-shopu v textové podobě způsobem, který Vám umožňuje jejich tisk nebo zkopírování a uložení.

V průběhu výběru i nákupu jsou Vám na stránkách e-shopu k dispozici také následující informace:

- platné obchodní podmínky včetně všech příloh;
- označení zboží;
- cena zboží včetně všech daní a poplatků;
- způsob platby a způsob dodání zboží;
- náklady na dodání zboží;
- další potřebné informace o nákupu a zboží;
- údaje o právech z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
- údaje o funkčnosti a součinnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatřeních, které jsou prodávajícímu známy;
- náklady na prostředky komunikace na dálku;
- podmínky, lhůta a postup odstoupení od smlouvy;
- formulář pro odstoupení od smlouvy;
- náklady spojené s navrácením zboží;
- údaj o tom, nemůžete-li odstoupit od smlouvy.

Nemůžete-li některé z těchto informací na stránkách e-shopu nalézt, kontaktujte nás a my Vás k těmto informacím navedeme nebo dáme vše do pořádku.

Nebudete-li si něčím jisti nebo budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat a my Vám vše rádi vysvětlíme.